Magistrát hlavního města začal opět projednávat změnu územního plánu
Z1000/00, kterou 30. října 2008 zrušil kvůli nezákonnému postup při
jejím minulém projednávání Nejvyšší správní soud.

Společné
jednání o návrhu změny Z1000/00 UP SÚ hl.m. Prahy proběhne 12.3.2009 ve
Velkém sále Útvaru rozvoje hl.m.Prahy od 9,00 hodin, Vyšehradská 57,
Praha 2-Nové Město.

Změna Z1000/00 obsahuje rozšíření ploch pro
výstavbu jižní trasy silničního okruhu (přes Suchdol, Čimice a Dolní
Chabry) a přivaděče Rybářka.

Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z1000/00 UP SÚ hl.m. Prahy (pdf)

Návrh změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy  (textová a grafická  část) bude vystaven k nahlédnutí od 2.3.2009 do 14.4.2009  včetně :
v informačním
středisku URM, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1, v pondělí až čtvrtek od
8,00 hod. do 18,00 hod. a v pátek od 8,00 do 16,00 hod.
v tištěné
podobě kanceláři č.330 OUP MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1
v úředních dnech, tj. v pondělí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu
od 8,00 do 18,00 hod, v jiné dny po telefonické dohodě;
v elektronické podobě na internetové adrese www.magistrat.praha-mesto.cz;

Do 30-ti dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 14.4.2009 včetně, je možné podávat  stanoviska a připomínky k vystavenému návrhu změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy.
Ke stanoviskům a připomínkám podaných po této lhůtě se nepřihlíží.