Ve čtvrtek 26. ledna bude Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol svém 13. zasedání projednávat a schvalovat rozpočet městské části na rok 2017.

Celkové příjmy a výdaje jsou ve výši 51 mil. Kč.

Základními zdroji rozpočtu jsou:  

 • dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 28,4 mil. Kč
 • daň z nemovitosti ve výši 3,3 mil. Kč
 • zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let ve výši 6,1 mil. Kč
 • zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let, dotace z HLMP, výtěžek poplatek z VHA (UZ98) 1,5 mil. Kč
 • financování z vlastní hospodářské činnosti  ve výši 10,5 mil. Kč 

Hlavními výdaji rozpočtu jsou:

 • investice do majetku městské části ve výši 17,7 mil. Kč
 • financování školství ve výši 7,6 mil. Kč
 • likvidace odpadu, úklid skládek  950 tisíc Kč
 • údržba veřejného prostoru, sekání trávy, zalévání, výsadba 1,1 mil. Kč
 • platy administrativních zaměstnanců a dělníků 10,4 mil. Kč
 • odměny zastupitelů 2,2 mil. Kč
 • opravy komunikací ve výši 1,65 mil. Kč
 • rekonstrukce komunikací 2 mil. Kč
 • projekty, studie 1,2 mil. Kč
 • modernizace vybavení v knihovně dar od Letiště Praha, a.s., Dobré sousedství 150 tisíc Kč
 • podpora tělovýchovným spolkům (granty, dotace) 566 tisíc Kč
 • granty v oblastech vzdělávání, sociální a kultury 925 tisíc Kč
 • nákup dodávky-elektromobil 850 tisíc Kč
 • nákup „multikáry“ svozového vozidla včetně kontejnerů 2,15 mil. Kč
 • spolufinancování výstavby splaškové kanalizace (TV Suchdol Horní Sedlec) 2,3 mil. Kč
 • revitalizace vodoteče Keltů 4,2 mil. Kč

Rozpočet na rok 2017 po konsolidaci včetně závazných ukazatelů (pdf)
Položkový rozpočet na rok 2017 včetně komentáře (pdf)