Pořizovatel: MHMP, odbor územního rozvoje

Zpracovatel: Atelier SAEM, s.r.o. 

Řešené území: severozápadní část oblasti Starého Suchdola


Postup přípravy územní studie:


Zadání studie

  • 2017 – únor – městská část požádala na základě podnětů od majitelů některých pozemků v oblasti Starého Suchdola magistrátní Odbor územního rozvoje, který je pořizovatel územních studií, o zpracování Územní studie Starý Suchdol.

Územní studie prověřuje ve smyslu § 25 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon možnosti a podmínky změn v území a bude bude primárně sloužit jako podklad pro změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Data o ÚS budou vložena do evidence územně plánovací činnosti.


  • 2018 – duben – setkání pořizovatele Územní studie Starý Suchdol, kterým je magistrátní Odbor územního rozvoje, s vlastníky nemovitostí v řešené oblasti.
  • 2018 – září – zpracování zadání studie

Cílem územní studie je navrhnout v řešeném území:
a)  koncepci veřejných prostranství včetně parků (nestavebních bloků): struktura, dimenze, charakter;
b)  koncepci zástavby stavebních bloků a pozemků: charakter zástavby,  výšky zástavby, výškové hladiny,  způsob využití,  kapacity zástavby jednotlivých bloků;
c)  koncepci infrastruktury:  zelené a modré, dopravní, technické, veřejné vybavenosti.


  • 2019 – leden – výběr zpracovatele územní studie: ATELIER SAEM, s.r.o., www.saem.cz, Ing. Michal Procházka, ČKAIT 0009712, Ing. arch. Jan Cyrus

Řešené území

US Starý Suchdol - řešené území

Zadání územní studie (pdf)

Analytická část (pdf)Problémový výkres řešeného území

US Starý Suchdol - problémový výkres


  • 2019 – květen – Koncept,  1. návrh řešení – představení studie veřejnosti

Prezentace konceptu řešení území ze dne 7. 5. 2019 (pdf) – 15 MB

Koncept komunikačního řešení celého území

us-stary-suchdol-koncept-cele-uzemi

Detail konceptu komunikačního řešení – var. 1

us-stary-suchdol-koncept-01

Detail konceptu komunikačního řešení – var. 2

us-stary-suchdol-koncept-02

Detail konceptu komunikačního řešení – var. 3

us-stary-suchdol-koncept-03

Detail konceptu komunikačního řešení – var. 4

us-stary-suchdol-koncept-04


31. květen 2019 – Majitelé nemovitostí mohou zasílat své připomínky k navrženým variantám konceptu komunikačního řešení do 31. května 2019 na e-mailovou adresu: podnety@praha-suchdol.cz nebo doručit do sekretariátu starosty městské části.


2019 – červenec – 2. návrh řešení

Na základě připomínek, které zaslalo 16 majitelů nemovitostí, připravil zpracovatel studie 2. návrh řešení členění a obsluhy území Starého Suchdola.

Územní studie Starý Suchdol – 2. návrh řešení členění a obsluhy území (pdf)

Územní studie Starý Suchdol, 2. návrh řešení členění a obsluhy území.


2019 – srpen –  prezentace  2. návrhu řešení členění a obsluhy území Starého Suchdola, ve kterém byla zapracována většina připomínek obdržených po předchozí prezentaci 31. května. Následně na základě nově předložených připomínek pořizovatel a zpracovatel  připravil 3. návrh řešení členění obsluhy území .


3. návrh řešení

Územní studie Starý Suchdol – 3. návrh řešení členění a obsluhy území (pdf)

Územní studie Starý Suchdol, 3. návrh řešení členění a obsluhy území – detail problematického místa.


2019 – listopad – 4. návrh řešení

Územní studie Starý Suchdol – 4. návrh řešení členění a obsluhy území (pdf)

Návrh prostorového uspořádání území


květen 2020 – územní studie Starý Suchdol- veřejné projednání

Magistrát hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje oznamuje zahájení jednání nad zpracovanou územní studií Starý Suchdol.
Jedná se o územní studii, která bude sloužit jako podklad pro změnu současně platné územně plánovací dokumentace.

Veřejné jednání spojené s výkladem zpracovatele se uskuteční v pondělí 15. 6. 2020 od 16 00 hod. ve velké zasedací místnosti ve 3. NP suchdolské radnice, Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol.

Veřejná vyhláška – oznámení o veřejném jednání nad návrhem územní studie bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ul. 35/29, Praha 1

V době od 27. 5. 2020 do 3. 7. 2020 v četně bude zpracovaná územní studie Starý Suchdol vystavena k nahlédnutí, a to:

Nejpozději do konce termínu zveřejnění návrhu územní studie Starý Suchdol na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, tj. do 3. 7. 2020 včetně, lze k návrhu územní studie uplatnit připomínky. K připomínkám podaným (tj. odeslaným) po této lhůtě se nepřihlíží.

Hlavní výkres

Hlavní výkres (pdf)


Výkres využití území v zemním plánu

Výkres využití území v zemním plánu (pdf)


Prostorové řešení

Prostorové řešení (pdf)


Nadhledová perspektiva

Nadhledová perspektiva (pdf)


Uliční profily

Uliční profily (pdf)


Detail veřejného prostranství – náves

Detail veřejného prostranství – náves (pdf)


2020 – prosinec – Územní studie Starý Suchdol – schválené řešení

Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, jako pořizovatel územní studie, schválil dne 9. 12. 2020 na základě odstavce 3, § 166 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění,  možnost využití pořízené Územní studie Starý Suchdol jako podkladu pro změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Zároveň s tím pořizovatel vložil data o této územní studii do evidence územně plánovací činnosti (iLAS) a zveřejnil studii, aby byla dostupná dálkovým způsobem, on-line na svých webových stránkách:
(https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uzemni_studie/studie_platne/index.html)