2019 – Podnět P228 na změnu územního plánu HLMP z OP (orná půda) na OB-D (čistě obytné) a VV (veřejná vybavenost) na pozemcích podél ulice Na Rybářce parc.č. 185/3 (53 563 m2) a 185/6 (10 419 m2), oba k.ú. Sedlec v celkové ploše 63 982 m2.

Žadatel: Suchdolský ostroh a.s.

Prezentace záměru (pdf)

Prezentace úprav záměru (pdf)


Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol vyjádřilo svým usnesením č.j. 4/8/2019 ze dne 20. 6. 2019 nesouhlas se změnou územního plánu (podnět P228 změna ÚP HLMP z OP (orná půda) na OB-D (čistě obytné) na pozemcích podél ulice Na Rybářce parc.č. 185/3 (53 563 m2) a 185/6 (10 419 m2), oba k.ú. Sedlec v celkové ploše 63 982 m2), kterou navrhuje žadatel Suchdolský ostroh a.s. a požaduje ponechat dosavadní funkční využití plochy (OP) dle platného územního plánu hl. m. Prahy resp. v budoucnu dle Metropolitním plánu z těchto důvodů:

  • změna ÚP předpokládá výstavbu bytů pro více jak 1 500 obyvatel (přes 40 tisíc m2 HPP) a na tento objem nemá MČ kapacitu škol a školek, pro zajištění vzdělávání bylo by třeba vybudovat nové školní budovy na pozemcích o velkosti 7 000 až 10 000 m2, které MČ nemá k dispozici
  • podnět je v rozporu s projednávaným řešením v Metropolitním plánu, kde je na těchto pozemcích zeleň a území je nezastavitelné (nezastavitelná přírodní lokalita, krajinné rozhraní)
  • podnět podmiňuje umístění přivaděče Rybářka k SOKP na pozemek parc.č. 185/6 k.ú. Sedlec (dle ÚP z roku 1999) do těsné blízkosti stávající obytné zástavby