Podnět P228 na změnu územního plánu HLMP z OP (orná půda) na OB-D (čistě obytné) a VV (veřejná vybavenost) na pozemcích podél ulice Na Rybářce parc.č. 185/3 (53 563 m2) a 185/6 (10 419 m2), oba k.ú. Sedlec v celkové ploše 63 982 m2.

Žadatel: Suchdolský ostroh a.s.

Prezentace záměru (pdf)

Prezentace úprav záměru (pdf)