Příprava nového územního plánu byla usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy ze 7. června 2012 ukončena.

*********************************************

 KONCEPT NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU hl.m. Prahy

9. prosince 2009 – Městská část Praha-Suchdol podala zásadní připomínky ke Konceptu územního plánu hl.m. Prahy.
Koncept nového územního plánu hl.m. Prahy obsahuje dva záměry, jejichž realizace by byla pro celý severozápadní okraj Prahy kritická:

  • rozšíření letiště o paralelní dráhu RWY06R24L
  • tzv. jižní trasu Silničního okruhu kolem Prahy vedenou přes obydlené území Suchdola a Dolních Chaber


Vyhodnocení vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
(tzv. SEA) vykazuje zásadní vady:

  • nebylo provedeno v souladu s českými zákony
  • nebylo provedeno dle hl.m. sváleného zadání


Připomínky MČ Praha-Suchdol – ke stažení (pdf)

 


*********************************************

Výzva na ukončení projednávání koncpetu

18. listopadu 2009 – Městská část Praha-Suchdol, Městská část Praha-Dolní Chabry a sedm občanských sdružení vyzvalo odpovědné představitele hl.m. Prahy, aby ukončili projednávání neřádně připraveného Konceptu územního plánu hl.m. Prahy v četně jeho posouzení na životní prostředí.

Důvodem výzvy je závadná, neúplná dokumentace zpracovaná v rozporu se zákony která neposkytuje občanům Prahy nezbytné objektivní informace o navrhovaných záměrech, které mají zásadní dopad na rozvoj města i na kvalitu života konkrétních obyvatel. Koncept a Vyhodnocení mají zejména následující vady:

  • předložený Koncept neumožňuje obyvatelům Prahy zjistit, zda budou dotčeni veřejně prospěšnou stavbou a obyvatelé tedy ani nevědí, že jim hrozí vyvlastnění nebo omezení jejich práv;
  • nebylo provedeno odůvodnění veřejně prospěšných staveb a to ani v případech, kdy ohrožují  zdraví obyvatel;
  • nebylo provedeno vyhodnocení vlivů konceptu na zdraví obyvatel dle zákona o veřejném zdraví.
  • Vyhodnocení je provedeno v rozporu se stavebním zákonem i zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a v dalším stupni řízení již nebude projednáváno.
  • Koncept a Vyhodnocení jsou v rozporu se zadáním zastupitelstva, obsahují řadu nijak nedoložených konstatací nebo krajně nevěrohodných tvrzení obhajujících navrhované záměry.
  • Koncept a Vyhodnocení se odvolávají na neschválenou územně plánovací dokumentaci, dokonce je potvrzován soulad  Konceptu s nadřazenými Zásadami územního rozvoje (ZÚR) hl. města Prahy a též ZÚR Středočeského kraje, které ještě nebyly řádně projednány a schváleny a tudíž právně neexistují!“

Výzva na ukončení projednávání konceptu – ke stažení (pdf)


*********************************************

KONCEPT NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU byl VYSTAVEN od 2. 11. – 9. 12. 2009
na dvou místech:
– u pořizovatele MHMP-OUP:
v Infocentru rozvoje hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1
(přízemí Škodova paláce, vchod také z Charvátovy ulice)
otevřeno včetně konzultačních hodin pro veřejnost 2.11. – 2.12.2009
po-čt   8-18 hod.
pá   8-16 hod.

– u projektanta:
v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2
(velký sál budovy A)
po, út, čt  8-16 hod.
st  8-17 hod.
pá  8-15 hod.

KONZULTAČNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST 2. 11. – 2. 12. 2009 u projektanta:
po     9-12 hod.
stř  13-17 hod.

PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
Půjde pouze o výklad konceptu nového územního plánu bez diskusní části a možnosti podávání námitek a připomínek.

Přednášky se budou konat ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 ve dnech:
po   9. 11. 2009  od 17 hod.
po 16. 11. 2009  od 10 hod.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY se bude konat ve velkém zasedacím sále Magistrátu, Mariánské nám. 2, Praha 1 dne 23. 11. 2009 od 9 hodin.

Na Úřadě městské části Praha-Suchdol je Koncept územního plánu k dispozici k nahlédnutí, popřípadě jsou k vyzvednutí DVD s elektronickou formou Konceptu nového územního plánu.

Koncept plánu je přístupný také v elektronické formě na webových stránkách http://www.uppraha.cz/

Další užitečné informace k územnímu plánu naleznete na webu Arniky:
http://www.mestaprozivot.arnika.org/novy-uzemni-plan

Stanoviska, námitky a připomínky ke konceptu UP je možné podávat do 9. 12. 2009.

*********************************************

Výkresy konceptu územního plánu hl.m. Prahy:
Hlavní výkres – pro území Suchdola (pdf)
Výkres základního členění – pro úzmí Suchdola (pdf)
Prostorová regulace a veřejná prostranství – pro území Suchdola (pdf)
Doprava – pro území Suchdola (pdf)
Vodní a odpadové hospodářství – pro území Suchdola (pdf)
Energetika, elektr. komunikace a kolektory – pro území Suchdola (pdf)
Veřejně prospěšné stvaby a opatření – pro území SUchdola (pdf)

Grafy podílů ploch katastrálních území ovlivněných hlukem – srovnání se stávajícm stavem (pdf)

porovnání ploch zasažených hukem v Suchdole - koncept úp

*********************************************