Pořizovatel: MHMP, odbor ochrany prostředí
Zpracovatel: Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí2020 – Hlavním cílem krajinářské studie je prověřit a navrhnout využití území v rámci naplňování Akčního plánu pro výsadbu stromů. Řešené území tvoří pozemky které se nachází mezi stávající zástavbou Starého Suchdola a Kozími hřbety mez i příčnými ulicemi Kamýcká a Ke Kozím hřbetům.
Studie bude využita jako podklad pro změnu územního plánu a následné vypracování projektové dokumentace.
Krajinářská studie navrhuje využití území z hlediska možné výsadby stromů se zohledněním širších urbanisticko-krajinářských vazeb, racionálního soudobého využití území, rekreačního potenciálu, infrastruktury i okolních záměrů města, městských částí a soukromých vlastníků.
Studie předkládá vyvážený přístup k území z hlediska jeho využití pro možnou reálnou výsadbu stromů a prověřuje další vhodné funkce podle charakteru a možností daného území jako je umístění sadů, agrolesnických prvků, luk, solitérních stromů a skupin stromů, remízů, stromořadí nebo alejí a případných vodních prvků.
Snahou je vytvořit rekreační přírodní území – nástup pro vycházky nebo vyjížďky do přilehlých velmi cenných krajinných celků jako jsou Kozí hřbety, krajina okolí Únětic nebo Roztocký háj. Krajina si zachová svou pocitovou otevřenost a bude z části využita pro potřeby ČZU v Praze – pastva a vyjížďky koní z Brandejsova statku (ve statku je výhledově počítáno chovem cca 25–30 koní) a pro potřeby agrolesnického výzkumu univerzity.


Koncept řešení (07/2020)

Situace širších vztahů

Výsledný koncept řešení území