Rozbor parkování na Výhledech a Budovci

 

červen 2017 – Městská část zadala u společnosti M.O.Z. Consult s.r.o. zpracování analýzy parkování (dopravy v klidu) na území Výhled a Budovce. Cílem rozboru je zmapování situace s parkováním na vybraném území městské části po zavedení „modrých zón“ v Praze 6. Tato analýza bude jedním z podkladů, na základě kterého se bude diskutovat a navrhovat organizace parkování v tomto území.

Vymezaná oblast řešeného území – Výhledy a Budovec

mapa-rozbor-parkování Výhledy-Budovec

 

Analýza parkování na Výhledech a Budovci – dokumenty ke stažení:

 

Souhrnné výsledky celoplošného sčítání
parkování-souhrnné výsledky

Celoplošné dopravní sčítání proběhlo v typické pracovní dny v první polovině měsíce dubna 2017 a 
bylo na hodnoceném území provedeno: 

2 x v noci mezi 24:00 až 3:00 hod.
2 x dopoledne mezi 9:00 až 11:00 hod.
2 x v poledne mezi 11:30 až 13:30 hod.
2 x odpoledne mezi 14:00 až 16:00 hod.

 
Výsledky sčítání ve dne
parkování-obsazenost-den
 
Legenda obsazenosti  ve dne
parkování-legenda-den
 
Výsledky sčítání v noci
parkování-obsazenost-noc
 
Legenda obsazenosti v noci
parkování-legenda-noc

 

Souhrnný závěr analytické části a doporučení k řešení
a) Celkové posouzení a vybilancování dopravy v klidu v hodnocených etapách

  • Aktuální noční deficit parkovacích kapacit pro docházkovou vzdálenost 500 m je 0 odstavných stání (ČSN 73 6110 – odstavování vozidel).
  • Aktuální noční deficit parkovacích stání pro docházkovou vzdálenost 150 m = dostatečné podmínky pro odstavování vozidel na úrovni 21. století je vyčíslen na -96 odstavných stání (tzv. lokální deficity). Tento deficit lze snížit na -81 odstavných stání, pokud nebudeme řešit stání jižně od areálu ZČU, které nemá negativní dopady na rezidentní skupiny.
  • Aktuální vybavenost (počet vozidel v domácnostech) je na hodnotě 0,78 OA/byt. Vyšší vybavenost je zjištěná ve vilové zástavbě. Mírně nižší pak ve vícepodlažní zástavbě.
  • Výhledové bilance jsou zpracovány podle Pražských stavebních předpisů a porovnány s dřívějším postupem podle vyhl. č. 26/1999. Podle PSP jsou deficitní obě oblastí, podle dříve platné vyhlášky 26/1999 jsou parkovací kapacity dostačující.

 
b) Komentář zjištěných skutečností

  • V Suchdole je na několika lokalitách uplatněná časová regulace parkování. Výsledky dopravních analýz potvrzují její funkčnost.
  • Většina míst s problematickým odstavováním (noční parkování) je v úzkých uličkách, kde nelze definovat parkovací kapacitu. Na druhé straně to nezpůsobuje zásadnější problémy.
  • Pokud se problematické odstavování vyskytuje u vícepodlažní zástavby, je to řešitelné lokálními stavebními úpravami, či vytvořením tlaku na rezidenty k využití jiných parkovacích kapacit.
  • Zejména v části okolo ul. K Horoměřicům se prokázal zvýšený výskyt dlouhodobého parkování, který pravděpodobně způsobuje živelné P+R.
  • Pohodlnost  velké  části  parkujících  dokumentuje  parkoviště  za  bytovými  domy  ul.  K Horoměřicům, kde je v noci 108 a ve dne 125 volných parkovacích stání, zatímco na ul. K Horoměřicům parkuje v noci o 15 vozidel a ve dne o 20 vozidel více než je disponibilní parkovací kapacita.