Plný sál místní veřejné knihovny, zajímavé dotazy a diskuze a pozitivní odezva účastníků besedy, která se konala 26. dubna 2018 na Praze 6 – Suchdole. Více než 80 občanů přišlo diskutovat s odborníky o Pražském okruhu, alternativních variantách řešení a dopadech na životní prostředí. Hlavními řečníky byli bývalý ministr dopravy Ing. Antonín Prachař, bývalá náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Eva Tylová a ekoložka RNDr. Alice Dvorská.

Uvádíme stručné shrnutí na základě prezentací a diskuzí:

 • Pražský okruh (dále SOKP) je součástí transevropské dopravní sítě a  má sloužit především tranzitní dopravě

 • Okruh přes Suchdol (varianta J) je v rozporu s evropskou legislativou TEN-T, neboť vede zastavěným územím a připouští nebezpečné mísení městské a tranzitní dopravy

 • Vést transevropskou dálnici (podle plánů z dob protektorátu) skrz rezidenční zástavbu
  a chráněné přírodní památky je podle nezávislých odborníku naprosto nevhodné

 • Na severozápadě existuje několik variant řešení pro tranzitní dopravu (propojka D7 –D8)

  • 12/2017 zahájena výstavba přeložky silnice I/16 Velvary – Slaný

  • Probíhá proces EIA na přeložku II/240

  • V minulosti byly posuzovány varianta J (jižní) a varianta Ss (severní)

 • Z hlediska dopadů na životní prostředí (proces EIA 2001-02), stavebních nákladů
  a dopravního řešení (studie Mott MacDonald 2007, posudek VUT Brno 2008) byla lépe hodnocena varianta Ss

 • V případě realizace varianty J (SOKP dle ZÚR) by došlo k výraznému zhoršení životního prostředí na Suchdole nejen vlivem provozu, ale i stavebních prací, které by probíhaly v těsné blízkosti obytné zástavby a mateřské školy se 150 dětmi

 • Okruh ve variantě J by způsobil vážné dopravní komplikace nejen na Suchdole, ale i na některých komunikacích na Praze 6

 • Došlo by k nárůstu dopravy v Podbabě a na Jugoslávských partyzánů (nejkratší radiála mezi vnějším a vnitřním okruhem) a na Horoměřické (nový dálniční přivaděč)

 • V případě realizace této velkokapacitní komunikace pouhých 5 km od Pražského hradu lze očekávat dopravní indukci i na dalších radiálách směřujících k městskému okruhu

 • V letech 2014-2015 si Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat studii vyhledávací a proveditelnosti regionální varianty

 • Regionální varianta je výrazně levnější díky nižší technické náročnosti a nižším cenám pozemků, vede územím s mnohem nižší hustotou obyvatel a splňuje požadavky pro vedení tranzitních tras

 • Je zapotřebí provést objektivní posouzení navrhovaných řešení pro vyloučení tranzitní dopravy mimo území Prahy

 • Městská doprava by se měla řešit odděleně: dopravní spojení mezi Prahou 8
  a Prahou 6 může zajistit místní most, který by sloužil jak pro individuální dopravu, tak pro MHD. 

Více informací o problematice SOKP získáte u platformy za rozumnou dopravu: www.rozumnadoprava.cz

kde jsou také ke stažení prezentace z besedy.