POMOC OBYVATELŮM SUCHDOLA PRO OBČANY JINÝCH ZEMÍ

Městská část s pomocí dobrovolníků nabízí obyvatelům Suchdola:

  • zajištění potravinové výpomoci z potravinové banky potřebným
  • látkové roušky
  • zprostředkování poradenství pro občany jiných zemí

Pokud máte o nabízenou pomoc zájem, kontaktujte nás:

Na uvedené číslo mohou obyvatelé volat i v případě dalších naléhavých situací způsobených karanténou. Pokusíme se pomoci.

Pokud víte ve svém okolí o někom, kdo se ocitl v problematické situaci a nemá přístup k internetu a této informaci, dejte jim prosím vědět.

HELP TO SUCHDOL RESIDENTS FROM OTHER COUNTRIES

The district with the help of volunteers offers the inhabitants of Suchdol:

  • ensuring food aid from the food bank to the needy
  • fabric surgical masks
  • providing counselling to citizens of other countries

If you are interested in the offered help, please contact us:

Inhabitants can also call this number in case of other emergency situations caused by quarantine. We will try to help.

If you know about somebody in your neighbourhood who is in a problematic situation and does not have access to Internet and to this information, please let them know.

СОДЕЙСТВИЕ ЖИТЕЛЯМ СУХДОЛА З ДРУГИХ СТРАН

Район с помощью волонтеров предлагает жителям Сухдола:

  • обеспечение продовольственной помощи из продовольственного банка нуждающимся
  • тканевые салфетки
  • посредничество консультирования для граждан других стран

Если вы заинтересованы в предложенной помощи, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Граждане также могут позвонить по этот номер в случае других настоятельный ситуаций вызванных карантином. Мы постараемся помочь.

Если вы знаете кого-то в вашей окрестности, который находится в проблемной ситуации и не имеет доступа в интернет и этой информации, пожалуйста, сообщите им об этом.

Informace o epidemii koronaviru a souvisejících opatřeních pro cizince.

Information about the coronavirus epidemic and related measures.

Информацию об эпидемии коронавируса и связанных с ней мерах.