Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
Městská část Praha-Suchdol stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na základě § 94 odst. 3 zákona o hl.m. Praze.
Náklady na pořízení kopií černobílé barevné
kopie A4 – jednostranná 2,- Kč za 1 stránku 10,- Kč za 1 stránku
kopie A4 – oboustranná 4,- Kč za 1 list 15,- Kč za 1 list
kopie A3 – jednostranná 3,- Kč za 1 stránku 20,- Kč za 1 stránku
kopie A3 – oboustranná 6,- Kč za 1 list 30,- Kč za 1 list
CD 10,- Kč / ks
DVD 15,- Kč / ks

Jiný technický nosič dat podle pořizovací ceny


Náklady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na odeslání odpovědi budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p. Náklady na balné nebudou účtovány.
2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebudou náklady na odeslání informací žadateli uplatňovány.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 350,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě kalkulace.

Ostatní ustanovení
1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nepřesáhne 100,- Kč, nebude úhrada požadována.
2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta městské části od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele. Tento požadavek musí být obsažen a odůvodněn již v žádosti o poskytnutí informace.
3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti nebo na bankovní účet obce. Číslo účtu a variabilní symbol bude žadateli sdělen v oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace.
4. Tento sazebník se stanoví s účinností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
5. Sazebník byl schválen usnesením Rady MČ Praha-Suchdol č. 52.4 ze dne 11. 12. 2019.

sazebnik_uhrad_poskyt_inf_2020