Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy – ulice Kamýcká

19. dubna 2020 – Na základě požadavku ROPID byl vyznačen BUS pruh na Kamýcké směrem do centra mezi Suchdolskou a Roztockou. Městská část požadovala nejprve ověřit toto řešení zkušebním provozem po dobu dvou měsíců s nejvyšším stupněm dopravy a následně pak rozhodnout o finálním řešení. O novém dopravním značení rozhodl magistrátní silniční úřad, který má Kamýckou na starosti. (mhmp-stanovení dopravního značení Kamýcká – 12.9.2019 – pdf).

Rychlá, dostupná a přesná veřejná doprava je jedním ze zásadních pilířů udržitelného rozvoje měst. V historicky rostlých a členitých městech, jakým Praha nepochybně je, to platí dvojnásob. Nedostatek uličního prostoru je každodenní jistotou, se kterou se jako pěší, řidiči automobilů, cestující veřejnou dopravou či cyklisté potýkáme. Hlavní město Praha dlouhodobě preferuje MHD před individuální automobilovou dopravou a ta je jedním z klíčových nástrojů platné Dopravní politiky. Preferenční opatření s sebou však nesou i vliv na ostatní účastníky provozu, nicméně je třeba hledět na celospolečenský přínos a ten je dopravní politikou jasně určovaný.

Omezený počet komunikací, které vedou do centra v severozápadním kvadrantu hlavního města, na sebe stahuje velkou zátěž jak z pražských městských částí na nich ležících, tak i blízkých obcí, které v posledních dekádách zažívají nebývalý rozvoj. Dopravní infrastruktura není schopna tuto novou zátěž pojmout a komunikace Podbabská (respektive i Roztocká a Kamýcká), Horoměřická a Evropská (respektive Lipská a D7) jsou zejména v období ranní špičky extrémně přetěžovány. Důležitým bodem je snaha o preferenci autobusů MHD, které jako jediné mohou nabídnout kvalitní spojení veřejnou dopravou zejména k metru A. Proto jsou na těchto komunikacích realizována či připravována opatření zejména ve formě vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy. Budoucí rozvoj dokáže zajistit pouze kvalitní kolejová doprava ať už v podobě tramvaje do Suchdola či železničního propojení na letiště (které bude nabízet kvalitní spojení do části zmiňovaného regionu).

V ulici Kamýcká v úseku mezi mostem přes železniční trať a ulicí Suchdolská bylo monitorovány zhoršující se dojezdové časy MHD v posledních letech. Jen mezi lety 2017 a 2018 se průměrná cestovní doba v ranní špičce prodloužila o 20 %. U tak velmi často jezdících linek, jako je linka 107 to následně vede k významným nepravidelnostem, špatné kvalitě obsluhy a nárazovému přeplňování spojů. Proto byl připraven projekt změny dopravního režimu v daném úseku, který spočívá ve snížení počtu jízdních pruhu ve směru z centra a realizaci vyhrazeného jízdního pruhu ve směru do centra. Toto opatření tak sníží ranní dojezdové časy MHD průměrně o cca 3-7 minut.

Projekt byl projednáván s představiteli městské části a následně 4.3.2019 s občany. Městská část požadovala, aby bylo opatření realizováno na omezené časové období zkušebně, nicméně tato varianta je extrémně riziková z hlediska bezpečnosti. Dopravní značení musí být srozumitelné a jednoznačné, pokud by se do současného vodorovného znační (bílého) přidalo značení žluté, vznikla by směsice rovnoběžných čar, ve kterých by bylo obtížné se orientovat, a hrozily by zejména čelní střety ve střední části vozovky.

Situace byla nadále vyhodnocována i v rámci očekávaných stavebních akcí v blízkém okolí:

  • oprava mostu v blízkosti křižovatky Horoměřická x Nebušická (předpoklad realizace 2020)
  • oprava Horoměřické na Jenerálce (předpoklad realizace 2021)
  • stavební úpravy komunikace Roztocká mezi Sedlcem a hranicí se Středočeským krajem
  • stavební rozšíření komunikace Horoměřická
  • opravy ulic v Roztokách a oprava mostu v ulici Kamýcká přes železniční trať v Sedlci.

S ohledem na tato fakta ROPID požádal o navrženou změnu dopravního režimu v ulici Kamýcká. Následně, po standardním schvalovacím procesu, magistrátní silniční správní úřad, pod který ulice Kamýcká spadá,  na podzim roku 2019 vydal povolení k realizaci projektu. Realizace se předpokládá přibližně v dubnu až květnu ve vazbě na očekávané zahájení rekonstrukce mostu v oblasti Jenerálky, která přinese zvýšení dopravní zátěže i v oblasti Suchdola.

Popis technického řešení

Jedná se o třípruhové uspořádání komunikace, kde jsou v novém stavu vedeny dva jízdní pruhy ve směru do centra, z čehož je pravý vyhrazený pro autobusy, a jeden jízdní pruh ve směru z centra, který má maximální možnou šířku (vyznačenou částečně jako ochranný cyklopruh), aby bylo možné v případě potřeby objíždět například odstavené nebo vlevo odbočující vozidlo. Takové řešení (nahrazení stoupacího pruhu) bylo v Praze užito několikrát bez zásadního vlivu na pravidelnost provozu (například Vysočanská, Českobrodská na dvou místech, K Horkám, Čs. Exilu), přestože intenzity provozu jsou srovnatelné či vyšší. S ohledem na vyšší výkon motorů je použití stoupacích pruhů významně odlišné od situace, která panovala například před 30 lety.

V průběhu příprav byly vzneseny některé podněty, které stojí za zmínku:

  • Nemohl by se režim pruhů v průběhu dne měnit (počet pruhů nahoru a dolu)? – Takové řešení by bylo logické z hlediska reálných potřeb provozu, ale bezpečnostní rizika spojená s takovým způsobem provozu jsou značná (obdobně jako u přechodného řešení). Zároveň by to vyžadovalo zásadní investice do značení pravděpodobně v podobě portálů s proměnným dopravním značením.
  • Proč není opatření v celé délce až ke kruhovému objezdu s ulicí Roztocká? – spodní část zejména v oblasti mostu přes železniční trať neumožňuje bez zásadního stavebního zásahu realizovat třípruhové uspořádání. Nelze předpokládat, že by pro bylo vyhodnoceno jako účelné rozšiřovat most kvůli autobusům, když je připravována tramvajová trať, která autobusy nahradí.
  • Vždyť se tím ušetří jen pár minut – linky s velmi krátkým intervalem (zde propojující metro a jednu z největších univerzit v Praze) jsou ze zřejmých důvodů velmi náchylné na provozní nepřesnosti. Proto „pár“ minut může následně znamenat zpožďování a přeplňování spojů i v opačném směru. To následně ovlivňuje i další cestující, nejen ty, kteří fyzicky stojí v kolonách.

Ing. Ivo Novotný, ROPID, odbor městské dopravy, vedoucí oddělení koncepce městské dopravy


Preference autobusů v Kamýcké ulici – prezentace ze dne 4. 3. 2019

ROPID, Odbor městské dopravy

Ing. Ivo Novotný, vedoucí oddělení koncepce městské dopravy