Začátkem března byla naše škola vybrána do programu Bezpečné cesty do školy koordinovaného organizací Pěšky městem. Program školám pomáhá zjistit, kde jsou hlavní nebezpečná a problémová místa v okolí školy a prostřednictvím dopravní studie navrhne jejich novou podobu a konkrétní možnosti, jak podpořit to, aby cesty dětí do školy byly bezpečnější a příjemnější.

V dubnu se žáci, rodiče i učitelé naší školy zapojili do dotazníkového šetření. Výsledky pak žáci přírodovědného semináře s pomocí dobrovolníků z řad rodičů zpracovali a závěry průzkumu s mapou pěších tras s vyznačenými problematickými místy prezentovali paní ředitelce, panu starostovi MČ Praha-Suchdol, zástupcům Prahy 6, magistrátu i Technické správy komunikací a zástupcům z řad rodičů. Celou prezentaci si můžete prohlédnout zde: https://www.zssuchdol.cz/wp-content/uploads/2023/06/Bezpecne-cesty-do-skoly.pdf.
V červnu proběhla další fáze projektu – dopravní průzkum v okolí školy. Průzkum prováděli žáci přírodovědného semináře, dobrovolníci ze šestých a sedmých tříd a dobrovolníci z řad rodičů, kteří dětem také přichystali
ranní občerstvení. Dopravu sledovali ve dvou časech: ráno mezi sedmou a osmou hodinou a odpoledne hodinu po skončení výuky. Průzkum proběhl pod vedením dopravního projektanta Ing. Syrového, který bude zpracovávat dopravní studii. K vypracování studie má i podklady z dalších projektů, které se na Suchdole připravují, a rovněž je v kontaktu s architekty, kteří připravují koncepci pro Suchdol. Hlavní trasa, kudy děti do školy
chodí, vede Suchdolskou ulicí. Pozornost dopravní studie se tedy soustředí na trasu ze Suchdolského náměstí přes křižovatku Internacionální x Suchdolská a dále ulicí Suchdolská až ke škole před novou i starou
budovu. Těšíme se na zklidnění této trasy a doplnění opatření, která povedou k většímu respektování zóny 30 a také podpoře cyklistické infrastruktury.