STAROSTA MČ PRAHA – SUCHDOL
svolává na

15. května 2008 od 18 hod.
10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA – SUCHDOL
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti

Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Prodej pozemku parc.č. 401/1 a 402 k.ú. Suchdol, ul. Nad Dolíky.
2. Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2375, k.ú. Suchdol pro Telefonica O2.
3. Revokace usnesení č.j. 8/4/2008 ze dne 24.1. 2008 na doporučení MHMP; schválení rozpočtového opatření.
4. Uvolnění prostředků z VHČ do rozpočtu MČ Praha – Suchdol roku 2008.
5. Rámcová smlouva o zásadách poskytování darů státním podnikem Správa Letiště Praha městským částem hl.m. Prahy dotčeným provozem letiště Praha – Ruzyně.
6. Dopravní zatížení ulice Kamýcká.
7. Zřízení věcného břemene na parc.č. 1197/2, k.ú. Suchdol pro pana Mojmíra Volaufa.
8. Zpráva o činnosti Rady za uplynulé pololetí.
9. Usnesení Rady MČ Praha – Suchdol za uplynulé období.
10. Interpelace.