Rada městské části Praha-Suchdol s odvoláním na § 84 odst. e) zákona č.  137/2006 Sb. zrušila probíhající výběrové řízení na dodavatele stavby „Nástavba technického pavilonu MŠ Gagarinova“ vyhlášené dne 18.11. 2010 z  důvodů časového zdržení při vydávání stavebního povolení. Rada městské části předpokládá vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele stavby „Nástavba technického pavilonu MŠ Gagarinova“  v závislosti na vývoji vydání stavebního povolení.

Městská část vyhlašuje veřejnou zakázku na výběr zhotovitele dle zákona 137/2006Sb. Nástavba technického pavilonu mateřské školky Gagarinova – zřízení dvou tříd pro 50 dětí.

Dle §25 zák. 137/2006Sb. se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 20 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
Kritériem pro hodnocení nabídky je cena s vahou důležitosti 100%.

Lhůty:

  • pro doručení písemných dotazů a připomínek k zadávací dokumentaci končí dne: 6.12. 2010 v 10 hodin. Písemné dotazy a připomínky musí být v této lhůtě doručeny do podatelny Úřadu městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
  • pro doručení písemných nabídek končí dne: 21.12. 2010 v 10 hodin. Nabídka musí být v této lhůtě doručena do podatelny Úřadu městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol.
  • otevírání obálek se uskuteční dne 22.12. 2010 v 9 hodin na Úřadu MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol ve velké zasedací síni v druhém patře
  • zadávací lhůta trvá 100 dnů

Dokumenty veřejné zakázky:

Kompletní dokumentace je dostupná též na CD u zadavatele na vyžádání.

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Ludvík – referent investic
telefon, fax: 222 361 427, 774 061 707
e-mail: v.ludvik@praha-suchdol.cz