Zeleň, stromy, adaptace na změnu klimatu2021-03-29T18:10:43+02:00

Změna klimatu má, a do budoucna bude mít, na velká města významný dopad. Její projevy souvisejí zejména s nárůstem sucha, vlnami horka, nedostatkem vody nebo naopak záplavami.

Přispět ke snížení negativních dopadů probíhající klimatické změny se městská část snaží především realizací projektů na podporu rozšiřování vegetace, zvyšování retenční schopnosti krajiny, využívání dešťových.

Městská část se řadu roků zaměřuje na výsadbu nových stromů, na obnovu polních cest se stromořadími a alejemi, na rozšiřování zelených ploch v zástavbě a v uličním prostoru.

Obnovené polní cesty se stromy a keři jsou důležité nejen pro zadržení vody v krajině, pro život drobného hmyzu a ptactva, pro snižování vodní a větrné eroze a ale jak nám ukázal poslední rok, jsou důležité a nepostradatelné i pro život lidí, kteří je mohli užívat pro nezbytný pohyb a rekreaci během lock downů v posledním covidovém období.

Přejít nahoru