Na základě sdělení Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha oznamujeme, že v období od 2. května 2022 až do 30. června 2024 proběhne v katastrálním území Suchdol revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu.

Předmětem revize budou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku, způsob využití pozemku,  typ stavby a způsob využití stavby atd.

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení §3 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnosti:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

Oznámení ke stažení (pdf)