Investor:
Hlavní město Praha, MHMP HOM

Projektanti:
GEMA ART GROUP, a.s.

Popis:
Rekonstrukce, přístavba a dostavba objektu č.p. 1 – Brandejsův statek, včetně dopravního napojení, komunikací, dopravy v klidu, inženýrských sítí, terénních a sadových úprav a drobných opěrných zdí a prvků drobné architektury. Jde v zásadě o všechny prostory uvnitř současného ohrazeného areálu a v malém rozsahu objekty vně stávajícího areálu. Celkové urbanistické řešení revitalizace areálu vychází z jeho historického vývoje. Všechny stávající budovy jsou rekonstruovány nebo nově obnoveny v původním historickém půdorysu a hmotách.

Pozemek:
na pozemcích parc. č. 13/1, 14, 129/1, 1083/1, 2308/1, 2318/4, 2319, 2365 v k.ú. Suchdol.
při ulici Dvorská

Stav přípravy:
Vydané stavební povolení. Současný nájemce areálu, kterým Česká zemědělská univerzita, připravuje rekonstrukci.

Situace – komunikace a zpevněné plochy vně areálu (pdf)