Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol vyhlásilo svým usnesením č.j. 6/4/2011 dne 22. září 2011 záměr č. 28.2011 na prodej pozemků parc.č. 1225/1 o výměře 402 m2, 1225/2 o výměře 98 m2, 1225/3 o výměře 98 m2 včetně 2 staveb, vše v k.ú. Suchdol při ulici Internacionální a Stehlíkova.

Termín doručení nabídek je do středy 30. listopadu 2011 do 17:00 hodin.

Podmínky prodeje:
a) prodej zájemci, který nabídne nejvyšší cenu; zájemci svůj návrh doručí do středy 30. listopadu 2011 do 17:00 hodin na adresu Úřadu městské části Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol, obálku označí slovem „soutěž“ a číslem záměru „28.2011
b) prodej všech tří parcel a 2 staveb zároveň jednomu zájemci
c) nabídky budou po uplynutí lhůty pro vyvěšeni záměru (po 30.11.2011) vyhodnoceny na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol
d) kupní smlouva bude podepsána do 45 dnů od schválení prodeje Zastupitelstvem městské části Praha-Suchdol
e) kupní cena musí být uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol si vyhrazuje právo záměr prodeje pozemků zrušit!

Vyhlášení záměru č. 28.2011 na prodej pozemků parc. č. 1225/1, 2 a 3  (pdf)
Bližší informace o pozemcích a stavbách (pdf)
Usnesení ZMČ Praha-Suchdol 06/04/2011 ze dne 22.9.2011 (pdf)

Uvedené pozemky jsou dle územního plánu hl.m. Prahy určené k zástavbě, funkční využití ploch všeobecně smíšené /SV/. Na pozemku parc.č. 1225/1 je zakončena přípojka na splaškovou kanalizaci a přípojka el. energie. Rozvod plynu je veden v přilehlých ulicích Stehlíkova a Internacionální.

Podrobnější informace k uvedeným pozemkům a prodejním pavilónům jako jsou nájemní smlouvy, smlouva o věcném břemeni apod. jsou k dispozici na vyžádání u pana Korynty, vedoucího Odboru správy majetku a bytového hospodářství Úřadu městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, tel.: 222 361 421, e-mail: a.korynta@praha-suchdol.cz