Zastupitelstvo městské části odmítlo na svém jednání 11. února 2010 předloženou dokumentaci vlivů záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně, 12/2009“ na životní prostředí, posuzované podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schválilo připomínky městské části Praha-Suchdol k dokumentaci vlivů záměru „Paralelní RWY 06R/2 4L, letiště Praha Ruzyně, 12/2009” na životní prostředí.

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru rozšíření letiště o paralelní dráhu, kterou vypracovala oprávněná osoba RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č. osvědčení 2719/4343/OEP/92/93 nesplnila všechny požadavky uvedené v dopise ministerstva životního prostředí zn. 21550/ENV/08 ze dne 13.3. 2008, kterým byla v březnu 2008 vrácena původní dokumentace EIA k dopracovaní, obsahuje závažná nepravdivá tvrzení o souladu záměru s územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy a o souhlasu zastupitelstev obcí a městských částí s návrhem ochranného hlukového pásma a nesplňuje zákonem dané požadavky na dokumentaci vlivu na životní prostředí.

Připomínky MČ Praha-Suchdol k dokumentaci EIA paralelní dráhy ruzyňského letiště (pdf)
Dopis starostky MČ Lysolaje a starosty MČ Suchdol hl.hygienikovi MUDr. Vítovi (pdf)