Vážení občané,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění přiloženého dotazníku o bioodpadu. Vyplněný dotazník můžete odevzdat na určená místa, která jsou uvedena na jeho druhé straně.

Dotazník lze vyplnit a odeslat i elektronicky – zde

Dotazník vyplní vlastník objektu. V případě, že máte zájem o vyplnění dotazníku a nejste vlastníkem objektu, obraťte se na vlastníka nebo správce bytového objektu.

Termín odevzdání dotazníků je do 31.10.2007.

Tento průzkum je prováděn Hl. m. Prahou. Výsledky průzkumu budou použity jako podklad pro rozšiřování systému tříděného sběru bioodpadu v Praze.

Každý z nás jako občan produkuje až 250 kg odpadu ročně. Je v něm celá řada cenných složek, které je možné opětovně využít. V dnešní době je běžné třídit papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady z domácností, či odkládat jiné druhy nepotřebných odpadů do sběrných dvorů. V námi vyprodukovaném odpadu je ročně dalších 75 až 100 kg bioodpadu, u domů se zahrádkami i více. Tzv. bioodpad se stává odpadem až ve chvíli, kdy je dán do nádoby na odpad. Pokud „bioodpad“ kompostujete na své zahrádce, stane se z něj po proběhnutí kompostovacího procesu kvalitní cenná surovina, kterou lze použít jako organické hnojivo do půdy. Tato varianta je samozřejmě nejlepší vzhledem k ochraně životního prostředí a zachování přírodních procesů!

V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti:

* domácí kompostování nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí např. exhalacemi a hlukem svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost;
* komunitní kompostování kompostování probíhá po dohodě s jinými občany na dohodnutém oploceném místě – kompostovišti, ostatní viz domácí kompostování;
* kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva, listí, větve) pro občany trvale žijící v Praze;
* sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpadvelkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány s obsluhou především na jaře a na podzim pouze na několik hodin, lze přistavit i štěpkovač, pak si mohou občané odvézt zdarma štěpky;
* tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob bioodpad je sbírán do speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz probíhá tradičně, bioodpad je pak odvezen na kompostárnu k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení prostředí při svozu.

O dalších plánech Prahy v oblasti bioodpadů najdete na internetových stránkách: http://envis.praha-mesto.cz/odpady

Anna Vojtěchová – Odbor ochrany prostředí MHMP