Městská část Praha-Suchdol poptává v rámci zakázky malého rozsahu dodavatele stavebních prací na akci „Nástavba soc. zařízení v 3.NP v ZŠ M. Alše“.

Předmětem plnění je
a) provedení kompletní stavby v 3. NP dle projektové dokumentace
b) výměna obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních v 1.NP a 2.NP
c) oprava statiky západní římsy a výměna střešního souvrství na střeše nad hlavním schodištěm
Podrobnější popis, zadávací podmínky a projektová dokumentace je uveřejněná na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Lhůta pro doručení nabídky je pondělí  26. května 2014 do 16 hodin.

Místo pro doručení nabídky:
do podatelny nebo poštou v zalepené obálce označené „NABÍDKA, NEOTEVÍRAT – NÁSTAVBA ZŠMA“ na adresu Městská část Praha-Suchdol,  OHSOM – Ing. Čestmír Mudruňka,  Suchdolské nám. 734/3,  165 00  Praha – Suchdol.

Způsob hodnocení nabídek:
Základním a jediným kritériem pro vyhodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Termín realizace zakázky:
– zahájení stavebních prací:  20.6.2014
– dokončení díla: 18.8.2014

Další informace Vám případně poskytne Ing. Mudruňka, ÚMČ OHSOM, tel.: 222 361 427,
e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz.

nástavba pohled