Adresát připomínek / námitek:

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy – odbor stavební
Jungmannova 29
110 01 Praha 1

Námitky a připomínky k územnímu řízení o umístění stavby sp.zn S-MHMP 45914/2007/OST/Št „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně – Suchdol“ a současně k řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby.


ze stavebního zákona (zák. 83/2006 Sb.) uvádíme:

§ 85 Účastníci územního řízení
(1) Účastníky územního řízení jsou
a) žadatel,
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
(2) Účastníky územního řízení dále jsou
a) vlastník  pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d),
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,
d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu^35); v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.
(3) Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.Upozornění:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být podle § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se podle § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastník řízení je podle § 89 odst. 3 stavebního zákona povinen ve svých námitkách uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují tyto požadavky, se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její vlastnické nebo jiné věcné právo k nemovitosti přímo dotčeno.
Osoba, které má postavení účastníka řízení na základě zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce na jednání písemnou plnou moc. Zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo společný zástupce.


Připomínky – námitky k územnímu řízení stavby SOKP 518

Rozpor trasy „J“ s územím plánem VÚC

Trasa „J“ silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) popsaná v dokumentaci předložené na odbor stavební MHMP pro předmětné územní řízení uvedená v Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, ve vyhlášce hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhlášce hl. m. Prahy č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy je na území hlavního města v rozporu s doposud formálně platným ÚPN VÚC Pražské a středočeské SRA.

Tento ÚPN VÚC Pražské a středočeské SRA byl schválen dne 23.6.1976 usnesením č.155 vlády České socialistické republiky včetně směrnice k realizaci územní plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace a směrného územního plánu Prahy jako závazné pro zpracování územních plánů nižšího stupně, dále dne 21. ledna 1986 přijala vláda České socialistické republiky usnesení č. 24, kterým schválila změny a doplňky plánu rajónu Pražské-středočeské aglomerace včetně změn a doplňků Směrnic pro jeho realizaci a dále dne 13. září 1995 přijala vláda České republiky usnesení č. 516, o schválení 2.doplňku územního plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace a příslušné nařízení, kterým se vyhlašuje 2.doplněk závazné části územního plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace.

Rekapitulace ÚP VÚC Pražské středočeské aglomerace


Nesplnění plnění podmínek souhlasného stanoviska vlivu stavby na životní prostředí pro variantu „J“ vydaného dne 30. dubna 2002, Č.j.: NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o

záměru stavby„Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519, Ruzyně – Březiněves!

Investor nerespektuje v dokumentaci přeložené na odbor stavební MHMP pro předmětné územní řízení podmínky souhlasného stanoviska vlivu stavby na životní prostředí pro variantu „J“ vydaného dne 30. dubna 2002, Č.j.: NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o . Jedná se o následující podmínky, které nebyly v projektu zahrnuty:

3) Portál tunelu na západním okraji bude posunut o 455 m západním směrem oproti návrhu v dokumentaci na úroveň staničení 6,88 km.

Portál tunelu nebyl posunut.

20) Navrhnout optimální tunelovací metodu pro ražení tunelu Rybářka s případným použitím prvků, omezujících poklesy povrchu území.

V rámci přípravy dokumentace byla trasa tunelového úseku posunuta o stovky metrů těsně k zástavbě v ulici na Rybářce oproti trase v uvedené v dokumentaci EIA a byla změněna technologie výstavby z ražené na hloubenou, kterou proces EIA vůbec neposuzoval.

40) V předstihu před zahájením územního řízení vyřešit způsob odvozu, uložení přebytku výkopového materiálu a odvozové trasy v dohodě s orgány místních samospráv.

Navržená a projednávaná trasa je charakteristická výrazným přebytkem vytěžené zeminy ve výši větší než 3,5 milionů m3 zeminy. S orgány místní samosprávy (např. MČ Praha-Suchdol) nebyl v předstihu před zahájením územního řízení způsob odvozu, uložení přebytku výkopového materiálu a odvozové trasy projednán a ani tudíž dohodnut. Jedná se o velmi významný prvek ovlivňující životní prostředí velkého území zasaženého stavbou a jeho okolí.


Nesoulad trasy „J“ s územím plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy

Trasa „J“ silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) popsaná v dokumentaci předložené na odbor stavební MHMP pro předmětné územní řízení je na několika místech v rozporu s Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy, který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, ve vyhlášce hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhlášce hl. m. Prahy č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy ve znění platných změn ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy uvedených v novelizacích výše uvedených vyhlášek.

Jedná se o následující křižovatky a úseky na stavbě 518, kde stavby uvedené v předmětné projektové dokumentaci vybočují z ploch v plánu tomu vymezených.

– MUK Ruzyně SO

– MUK Výhledy SO

– MUK Rybářka SO

– Přivaděč Rybářka SO

Porovnání umístěny trasy J – stavby 518 SOKP dle projektu a dle ÚP

Informace o neúčinnosti změny plánu hlm. Prahy Z1000/00


Nesoulad trasy „J“ s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě ve znění pozdějších předpisů.

Silniční okruhu kolem Prahy (SOKP) je součástí transevropské dálniční sítě TEN-T. Trasa „J“ silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) popsaná v dokumentaci předložené na odbor stavební MHMP pro předmětné územní řízení nerespektuje požadavky na komunikace TEN-T dle závazného rozhodnutí EU č. 1692/96/EC (doplněné v Evropské přístupové dohodě z r. 2003, která vstoupila v platnost 1. května 2004).

Trasa „J“ prochází intravilánem Městské části Suchdol, prochází okrajem Městské části Dolní Chabry a v blízkosti Čimic a tudíž nemíjí hlavní sídelní útvary, což. je v rozporu čl.9, odst.1 rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES.

Bílá kniha COM(2001) 370 “ Evropská dopravní politika pro 2010; čas k rozhodnutí” opakovaně vyzývá v mnoha kapitolách k odstranění dopravně problematických „úzkých míst“. V tomto případě investor navrhl pro výstavbu nový velmi „úzký úsek“. Bílá kniha také zdůrazňuje, že kongescím v městských oblastech by mělo být zabráněno a vyzvedává cíle redukovat negativní dopady městské dopravy na lidské zdraví. V tomto případě řešení předložení investorem v trase „J“ je v rozporu se všemi klíčovými principy a známou moderní praxí.

Šestý Environmentální akční program vyzval k rozvoji tématické strategie městského životního prostředí s cílem přispět k lepší kvalitě života pomocí integrovaného přístupu zaměřeného na městské oblasti a s cílem napomoci k vysoké úrovni kvality život a sociálního blahobytu občanů vytvořením prostředí, v němž úroveň znečištění nedosahuje škodlivých efektů na lidské zdraví a životní prostředí a v němž je podporován udržitelný městský rozvoj. Ve zprávě Komise Radě a Evropskému Parlamentu COM (2005) 718 z 11.1.2006 Komise důrazně doporučuje místním úřadům rozvoj a uskutečňování plánů udržitelné městské dopravy a nabádá k uplatnění nejlepších známých metod.

Návrh investora na zavedení jedné z největších dopravních cest TEN-T v srdci Evropy do hustě osídlených oblastí hl.m. Prahy je podle našeho názoru přímé porušení zásad a praxe územního a dopravního plánování a není v souladu s přístupem vyžadovaným EU, který má zlepšit kvalitu života ve městech nad 100 tisíc obyvatel prostřednictvím plánů udržitelné městské dopravy.

Trasa „J“ předložená investorem zavádí komunikaci TEN-T do severních částí hustě osídlených oblastí hl.m. Prahy a  nepřípustně zvyšuje znečištění ovzduší nutně způsobené dálkovou tranzitní dopravou místo toho, aby byla přijata opatření vyžadovaná zákonem a rozhodnutími EU na snížení koncentrací prachových částí PM 10, které již nyní v této oblasti přesahují nadlimitní koncentrace.

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES
Oprava překladu článku 9. rozhodnutí č.1692/96/ES


Neexistence kladného stanoviska EIA pro trasu „J“
Pro trasu je „J“ neexistuje věcně kladné Stanovisko Ministerstva životního prostředí č.j.: NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o. ze dne 30. dubna 2002, které z hlediska vlivů na životní prostředí doporučilo realizaci varianty „Ss“ a označilo ji v dlouhodobém horizontu za vhodnější, protože byl prokázán průchod trasy „Ss“ v okolí jaderného arálu ÚJV Řež a Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal dne 20. srpna 2007 souhlasné sdělení č.j. 22267/2007/OSK/tkad kde se mimo jiné uvádí „ Závěrem tedy konstatujeme, že stávající úroveň jaderné bezpečnosti , radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti ÚJV Řež, a.s., včetně uvážení vlivu případného vedení obchvatu v trase navržené Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. je dostatečná a v souladu s Atomovým zákonem, respektuje vylučovací kritéria a splňuje podmiňující kritéria vyhlášky SÚJB č. 215/1997 Sb.“

Stanovisko EIA ze dne 30.4.2002

Sdělení SÚJB ze dne 20.srpna 2007 – souhlas s trasou okolo ÚJV Řež