Ministerstvo pro místní rozvoj zrušilo dne 25. března 2010 územní rozhodnutí pro stavbu 519 SOKP Suchdol- Březiněves ze dne 28. srpna 2008. Ministerstvo zrušilo toto rozhodnutí na základě celé řady pochybení magistrátu během vedení řízení od roku 2007, na které upozornilo ve svých odvolání přes 200 subjektů.

Hlavní důvody zrušení územního rozhodnutí:

 • magistrát neposoudil řádně plnou moc investora Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), která neopravňovala žadatele, společnost VIS, a.s. zastupovat ŘSD při územním řízení;
 • magistrát vydával rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu v okolí stavby aniž by k tomu měl oprávnění;
 • magistrát zahájil řízení o vyhlášení hlukového pásma na základě neřádně žádosti spočívající v připsání jedné věty na jiné žádosti, místo toho aby vyplnil zákonem předepsaný formulář;
 • magistrát nezákonně měnil data ústních jednání;
 • magistrát vedl neřádně spis;
 • ministerstvo zrušilo uvedené rozhodnutí, protože magistrát musí trasu okruhu znovu posoudit, zda-li je v souladu s územním plánem ve stavu po dvou rozsudcích NSS, kterým byly zrušeny změny  Z1000/00 územního plánu hl.m. Prahy;
 • ministerstvo zrušilo uvedené rozhodnutí, protože okruhu v dokumentaci pro územní řízení je veden blíž zástavbě Dolních Chaber v jiné trase než obsahuje stanovisko EIA z roku 2002;
  Pozn.: Tehdy v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) byl tato trasa blíž zástavbě Dolních Chaber, kterou vytyčoval územní plán hl.m., vyloučena z důvodu negativního dopadu na životní prostředí a ve stanovisku EIA z 30. dubna 2002 byl stanoven požadavek dát trasu okruhu do souladu s územním plánem hl.m., tj. provést změnu územního plánu. Ovšem politici a úředníci hl.m. Prahy vždy tvrdili, že severozápadní segment okruhu kolem Prahy, tj. úsek Ruzyně – Březiněves je v souladu s územním plánem a tak místo toho aby trasu okruhu u Chaber v letech po r. 2002 posunuli o pár set metrů dál od zástavby, aby byla v souladu s trasou dle EIA, nezákonně lpěli na trase, pro kterou není vydáno stanovisko EIA.
 • ministerstvo vytklo magistrátu, že neodůvodnil své prohlášení, že veřejný zájem výstavby okruhu převažuje nad veřejným zájmem na ochranu přírody a krajiny;
 • magistrát se nedostatečně vypořádal s námitkami odvolatelů týkajících se zásahu do vlastnických práv ke konkrétním nemovitostem v území dotčeného stavbou či práv na jejich nerušené užívání;

Magistrát musí v novém projednání napravit v rozhodnutí vytknutá pochybení, musí zjistit nový stav věcí o nichž jsou důvodné pochybnosti, že se změnily, tj. např. prověřit soulad trasy s platným územním plánem a se stanoviskem EIA, musí prověřit platnost vyjádření a stanovisek dotčených orgánů.

Rozhodnutí MMR ze dne 25. 3. 2010 – SOKP 519, Suchdol-Březiněves (pdf)