Ve čtvrtek 11. února Zastupitelstvo městské části na svém 20. jednání odmítlo dokumentaci posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) záměru rozšíření ruzyňského letiště o další paralelní dráhu (RWY06R24L) a  rozšíření ochranného hlukového pásma kolem letiště.
usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol 20/12/2010 ze dne 11.2.2010 (pdf)

*****************************************************************************
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo počátkem ledna dopracovanou dokumentaci vlivu záměru rozšíření letiště o paralelní dráhu na životní prostředí (EIA). Dokumentaci EIA nechala zpracovat společnost Letiště Praha, a.s. Zpracovatelem dokumentace je RNDr. Tomáš Bajer, CSc., akustické studie Ing. Jiří Šulc, CSc. a posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví Ing. Dana Potužníková.

Záměr zvýšení kapacity ruzyňského letiště spočívá ve vybudování paralelní dráhy, která by měla být umístěna o 1,5km blíž k centru hl.m. a mělo by být téměř 2x zvětšeno tzv. ochranné hlukové pásmo (OHP) kolem letiště. Toto pásmo je vyhlašováno tam, kde nebudou dodržovány hygienické limity hluku. Nové ochranné hlukové pásmo by mělo zahrnout území, kde se dle platného územního plánu nyní nachází bytové domy, rodinné domy, základní a mateřské školy, zdravotní střediska, areál České zemědělské univerzity a areály ústavů Akademie věd na území Nebušic, Lysolají, Suchdola, Sedlce, Bohnic, Hostivic, Svárova, Červeného Újezdu, Pavlova, Statenic, Černého Vola, Únětic a Roztok.

Dokumentace EIA se snaží obhájit podnikatelský zájem společnosti Letiště Praha, a.s. vybudovat místo pro přistávání dálkových letů do Evropy především v nočním období na úkor zdraví a majetku obyvatel žijících v okolí letiště.

Hlavní nedostatky předložené dokumentace EIA:
● obsahuje nepravdivé údaje o souhlasu obcí a městských částí s vyhlášením OHP kolem letiště
● obsahuje nepravdivé údaje o souladu záměru výstavby paralelní dráhy s územním plánem
● část dokumentace týkající se hluku je veřejnosti utajena
● neobsahuje posouzení vlivu na lokalitu Natura 2000 „Kaňon Vltavy u Sedlce“
● neobsahuje závazné omezení nočního provozu
● neobsahuje údaj o kapacitě záměru dle zákona 100/2001 Sb.
● nesplňuje požadavky MŽP uvedené pro doplnění dokumentace EIA
● tolerování nesmyslné koncentrace hluku v obydleném území
● akceptování a podpora diskriminace části obyvatel z hlediska práva na ochranu zdraví a  přijatelné životního prostředí
● dokumentace neobsahuje posouzení únosnosti záměru v území z hlediska zdraví obyvatel

Prezentované přínosy záměru rozšíření letiště o paralelní dráhu
● další omezení letů na příčné dráze (směr Ruzyně, Motol)
● potenciální přínosy pro region v období od 2012 do 2020:
       ● nabídne pro hl.m. Prahu až 4.200 pracovních míst
       ● navýší veřejné rozpočty hl.m. Prahy o 74 mil. Kč
       ● navýší HDP v Praze o 71 miliard Kč
● realizace protihlukových opatření v místech, kde bude docházet k překračování hygienických limitů hluku, t.j. zdarma výměna oken v obytných místnostech

Hlavní negativní dopady záměru rozšíření letiště o paralelní dráhu a vyhlášení nového ochranného hlukového pásma (OHP) v okolí letiště v Praze Ruzyni
● v připravovaném tzv. ochranném hygienickém pásmu by přestaly platit hygienické limity hluku
● ohrožení zdraví obyvatel působením nadlimitního hluku
● nedostatečně omezený noční provoz bude rušit spánek
● snížení cen nemovitostí zejména na území OHP
● omezení nakládání s nemovitostmi na území OHP – omezená nebo zakázaná bytová výstavba
● rozvoj pouze průmyslové zástavby typu logistická centra, sklady apod.
● neomezený noční provoz

Další informace k paralelní dráze naleznete v sekci letiště.