Rada městské části Praha-Suchdol vyhlásila v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele / ředitelky Mateřské školy K Roztokům, K Roztokům 879/77, 165 00 Praha-Suchdol.

Podmínky konkursu, obsahové náležitosti přihlášky jsou ke stažení zde.

Lhůta pro podání přihlášky končí ve středu 24. července 2024 v 11:00 hodin.

Přihlášku je třeba doručit v uzavřené obálce s označením „Konkurs MŠ“ a „neotvírat“ do podatelny ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol.

Předpokládaný termín konkursu bude v týdnu od pondělí 12. srpna 2024.

Kontakt: Ing. Věra Štěpánková, místostarostka MČ, e-mail: v.stepankova@praha-suchdol.cz, mobil: 721 681 681