Zápis z 3. zasedání zastupitelstva

Městské části Praha - Suchdol

DNE 12. dubna 2007

 

Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů
Omluveni: JUDr. Kohoutová, Doc. Beneš
Neomluvena: Mgr. Halová
Starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Slib nového zastupitele. Pan Šíma, kterého Rada MČ Praha - Suchdol na svém 12. zasedání prohlásila v souladu s odst,. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zastupitelem Městské části Praha – Suchdol, složil do rukou starosty slib zastupitele.

Starosta seznámil zastupitele s programem 3. zasedání ZMČ Praha – Suchdol. Ing. Štěpánková navrhuje odložit body 2 a 3 na konec jednání z důvodu, že doposud nebyl navržen kandidát.
Hlasování o navrženém programu 3. zasedání: pro: 12 , proti: 0 , zdržel se: 0
Volba návrhové komise. Navrženi byli: V. Čížek, Ing. P. Jiran
Hlasování o návrhu: pro: 12 , proti: 0 , zdržel se: 0
Volba ověřovatele. Navržena byla: Ing. Stolařová
Hlasování o návrhu: pro: 12 , proti: 0 , zdržel se: 0
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková – tajemnice ÚMČ

Program zasedání:
0. Diskuse

Pan Volauf se dotázal na stav projednání stavby na cizím pozemku v ul. Internacionální (investor APV Invest). P. starosta odpověděl, že věc v současné době je v řešení příslušného stavebního úřadu.
Pan Pixa se dotázal na trasování městského okruhu v trase J nebo Ss – starosta odpověděl, že dosud rozhodnuto není, ministr Řebíček oznámil, že se bude provádět porovnání obou tras.
Mgr. Vacková se dotázala na koše na psí exkrementy v ul. Havraní a Novosuchdolská. Starosta odpověděl, že je to věc rozhodnutí, kam se vloží finanční prostředky.
P. Lehoučka se dotázal, jak se využívají prostředky vybrané za poplatky za psy - p. starosta odpověděl, že se používají na nákup odpadkových košů, nákup nových kovových vložek do těchto košů a nákup městského mobiliáře.
Mgr. Vacková se dále dotázala, zda se řeší otázka, aby pošta pro horní Sedlec byla na Suchdole. Starosta uvedl, že je to spojeno se změnou adres ve všech registrech. P. Čížek informoval o tom, že byl proveden průzkum v této věci – názor občanů byl nejednotný, polovině z nich vyhovuje pošta v Dejvicích.
Pí Mgr. Vacková dále upozornila na to, že ulicí Na Rybářce a zahrádkami jezdí těžká technika do stavebního dvora v ul. U Roztockého háje, což není vhodné.

1. Vyhodnocení záměru č. 2/2007 ze dne 12.2.2007, odkoupení pozemku parc. č. 1832/6 k.ú. Suchdol o výměře 6 m2 předem určenému zájemci - Ing. Marek.

Diskuse: 0 . Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

Po projednání bodu 1. se na jednání dostavil Doc. Beneš.

2. Smlouva o zřízení věcného břemene pro firmu PRE DISTRIBUCE a.s., pozemek parc. č. 2386/2, 2998/1 a 2399 – (Kosova/Holubí).

Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

3. Smlouvy o zřízení věcného břemene pro firmu  ST COMPANY s. r.o. – pozemek parc. č. 1063/6 a 1063/7 (plyn, kanalizace, vodovod) –(Za Sokolovnou).

Diskuse: p. Jiran a p. Ptáček k číslování bodů smlouvy. Hlasování o usnesení: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0.

4. Smlouva o zřízení věcného břemene pro p. Čecha a pí Zahradníkovou – pozemek parc.č. 2294/7, k.ú. Suchdol. Diskuse: 0.

Hlasování o usnesení: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0.

Po projednání bodu 4 se na jednání dostavila Mgr. Halová.

5. Rozsah rozpočtového opatření v kompetenci Rady MČ.

Diskuse: p. Čížek – zeptal se na připravenost akcí uvedených v usnesení, na které jsou poskytnuty dotace z rezervy rozpočtu hl.m. Praha – kanalizace a MŠ Gagarinova. P. starosta odpověděl, že je s firmou ZAVOS projednávána organizace výběrového řízení, rada z uvažovaných akcí (kanalizace Vysokoškolská, odvodnění ul. Starosuchdolské, kanalizační přípojky v ul. Gagarinova) preferuje řešení havarijní situace v ul. Vysokoškolská, rada bude rozhodovat o nabídce firmy ZAVOS. K MŠ Gagarinova - připravuje se zřízení 4. oddělení.
Ing. Stolařová navrhuje rozsah rozpočtových opatření stanovit na 400 tis. Kč. Ing. Jiran uvedl, že finanční výbor věc projednal a navýšení doporučil. P. Ptáček se ptá, kolik případů se pravděpodobně vyskytne, nevidí důvod proč částku navýšit. Ing. Jiran navrhuje rozlišit příjmovou a výdajovou stranu rozpočtu. Doc. Beneš uvedl, že v návrhu jde o zjednodušení operativnosti rozhodování a je třeba brát v úvahu inflaci. P. Lehoučka konstatoval, že navýšení nekopíruje inflaci. P. Čížek – není proti zvyšování částky, při schvalování rozpočtu se však jedná i o menších částkách. Ing. Štěpánková uvedla, že rozsah rozpočtových opatření může zastupitelstvo operativně snížit. Starosta navrhuje hlasovat odděleně o jednotlivých bodech. Ing. Stolařová navrhuje rozsah oprávnění pro provádění rozpočtových opatření ve výši 400 tis. Kč. Hlasování o protinávrhu bodu 1 a 2 usnesení : pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1. Hlasování o bodu 3 a 4 v předložené podobě: pro 13, proti 0, zdržel se 1

6. Žádost o svěření pozemku 2217/2, k.ú. Suchdol – pro pietní území.

Diskuse: Starosta informoval o tom, že MČ byla požádána o stanovisko k prodeji těchto pozemků a pozemku sousedního (parc.č. 2216/1). Mgr. Halová se dotázala, zda je známo, jaký má případný nabyvatel sousedního pozemku úmysl pro využití. Starosta odpověděl, že to není doposud známo. P. Čížek informoval o jednáních o pietním území v minulosti. P. Ptáček doporučil zřízení komunikace v této oblasti. Doc. Beneš doporučuje obezřetnost – sousední pozemek může sloužit ke komerčním účelům (sklady, parkoviště apod.). Mgr. Halová postrádá podrobné zdůvodnění požadavků na svěření pozemku – využití pozemku. P. Čížek připomněl, že se v současné době projednává změna územního plánu. Ing. Skála uvedl, že nelze požádat o část pozemku, která je určena pro pietní místo, protože není oddělena geometrickým plánem. P. Ptáček se dotázal, jakou kapacitu bude pietní místo mít. P. Čížek informoval o tom, že pietní místo musí mít pomocné stavby a bude pro větší oblast , než je MČ Praha - Suchdol. Ing. Skála se zajímal o časové hledisko – starosta odpověděl, že samotné svěření trvá cca půl roku, ovšem prodej by byl rychlejší. Ing. Skála doporučil se v důvodové zprávě opřít o konkrétní využití části území na pietní místo a požádal přítomné členy Zastupitelstva hl.m. Prahy o podporu žádosti. Doc. Beneš doporučuje aktivně oslovit instituce, které provozují pohřební služby. Návrhový výbor navrhuje uvést v usnesení i další dva pozemky 38/1 a 38/2. Mgr. Halová navrhuje protinávrh: Doplnit návrh usnesení o formulaci: schvaluje v návaznosti na podanou žádost na změnu územního plánu. Hlasování o usnesení: pro: 14 , proti: 0, zdržel se: 0.

7. Žádost o svěření pozemku parc. č. 14 včetně staveb č.p. 1, vše k.ú. Suchdol (Brandejsův statek).

Diskuse: Doc. Beneš uvedl, že navrhovaný účel (kulturní a vzdělávací centrum) má šanci na získání prostředků z EU. P. Ptáček upozornil na finanční rizika záměru. P. starosta uvedl, že partnerem by byla ČZU, která má dlouhodobý zájem o tento objekt. Pokud by objekt rekonstruovalo hl. m. Praha, nebude mít MČ vliv na způsob využití. P. Ptáček upozornil na výši finančních nároků na projektovou dokumentaci a investice. Ing. Štěpánková bere prostor objektu jako šanci na prostor pro pořádání kulturních akcí. Ing. Stolařová se dotázala na stav projednání s ČZU – p. starosta odpověděl, že věc je ve fázi ústního příslibu spolupráce. Mgr. Halová uvedla, že zatím programy EU nejsou specifikovány. K operačním programům dále diskutovali Mgr. Halová, p. starosta. Mgr. Halová postrádá podrobnější materiály k využití. Doc. Beneš – představa o využitelnosti prostoru zde existuje. Na začátku musí být úmysl, před začátkem akcí musíme mít majetek svěřen. Ing. Skála navrhuje připravit stanoviska možných partnerů. Hlasování o navrženém usnesení: pro: 9 proti: 1 zdržel se: 4

Po projednání bodu č. 7 zasedání opustili Doc. Beneš a pí Víšková.
P. Starosta jako předkladatel předal vedení zasedání Ing. Štěpánkové.

8. Využití pozemku parc. č. 2282/1, k.ú. Suchdol – U Roztockého háje.

Diskuse: P. Ptáček se ztotožňuje se záměrem zhodnocení pozemků a navrhuje pozemky prozatím neprodávat. P. Čížek informoval o dosavadních jednáních o pozemcích v této lokalitě a doporučil získat stanovisko vlastníků k využití území. Dále se dotázal na způsob financování zainvestování pozemků. P. starosta uvedl několik způsobů zafinancování, zatím se konkrétní způsob nenavrhuje. Ing. Skála doporučuje počkat, jak se vyvinou záměry prodejů vlastníků okolních pozemků. P. Čížek navrhuje uzavřít s vlastníky okolních parcel dohodu o podílu na vypracování studie zástavby území. Mgr. Halová nesouhlasí s návrhem usnesení, protože informací je málo. Dále zastupitelé diskutovali k textu usnesení. P Lehoučka upozornil na možnost znehodnocení ceny pozemků v souvislosti s možností výstavby silničního okruhu v trase J. Hlasování o usnesení: pro: 10 proti: 2 zdržel se: 0

Ing. Štěpánková předala vedení zasedání p. starostovi.

9. Usnesení rady MČ Praha – Suchdol za uplynulé období.

Diskuse: Mgr. Halová – se dotázala na žádost MČ Praha 6 o příspěvek na LSPP v Praze 6 a žáky ZŠ, kteří navštěvují ZŠ v Praze 6. Ing. Štěpánková informovala o dosavadních krocích – probíhají jednání s ostatními městskými částmi v obvodu Prahy 6 o této problematice a zároveň získávání podrobnějších podkladů k vyčíslení částky. Hlasování o usnesení: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

10. Volba členů volební komise, volba předsedy volebního výboru.

Vzhledem k tomu, že nabyl navržen žádný kandidát na funkci člena výboru, zastupitelstvo odkládá volbu člena výboru na příští zasedání.

12. Interpelace

Starosta podal informaci ke sdělení Ing. Malíkové pro zastupitelstvo, která se týkala dosavadního postupu rady ve věci pochybení vedoucí OSDŽP Ing. Malíkové.


Zasedání bylo ukončeno ve 22.00 hod.