Zápis z 2. zasedání zastupitelstva

Městské části Praha - Suchdol

DNE 1. února 2007

 

Účast při zahájení zasedání: 11 zastupitelů
Omluven: Doc. P. Beneš, Ing. Skála
Neomluven: p. Pytlíček, Mgr. Halová
Starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta seznámil zastupitele s programem 2. zasedání ZMČ Praha – Suchdol. P. starosta navrhnul zařazení bodu 12. - Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s PRE distribuce, a.s. na pokládku kabelového vedení a následující související činnosti, pozemky parc.č. 1627/6, 2296/2, 2366, 2385, 2386/1, 2388/2, 2396, 2402, 2406/1, 2406/3, 2406/5, 2386/2, 2391,2392, 2398/1, 2414, vše k.ú. Suchdol.
Hlasování o doplněném programu 2. zasedání: pro: 11 , proti: 0 , zdržel se: 0
Volba návrhového výboru. Navrženi byli: p. Lehoučka, p. Čížek
Hlasování o návrhu: pro: 11 , proti: 0 , zdržel se: 0
Volba ověřovatele. Navržena byla: Ing. Stolařová
Hlasování o návrhu: pro: 11 , proti: 0 , zdržel se: 0
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková – tajemnice ÚMČ

Program zasedání:
0. Diskuse
1. Námitka k zápisu jednání Zastupitelstva MČ Praha Suchdol č.j. 1/10/2006 z 14.12.2006.

P. starosta předal řízení zasedání Ing. Štěpánkové. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
Po odhlasování bodu 1. předala Ing. Štěpánková řízení zasedání p. starostovi.

2. Zadání programů podpory vzdělávání v organizacích zřízených MČ Praha-Suchdol.

Diskuze: Ing. Jiran – dotaz na zařazení prostředků na programy podpory vzdělávání do rozpočtu. starosta odpověděl, že prostředky jsou v návrhu rozpočtu na rok 2007 v odd. § 6171 pol. 5909. Ing. Stolařová – dotaz, zda prostředky budou po schválení usnesení k dispozici. Ing. Štěpánková odpověděla, že jsou zařazeny v navrhovaném rozpočtu MČ a po jeho schválení je bude možno použít.. Hlasování o usnesení: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
Po projednání bodu 2 se na jednání dostavil Ing. Skála.

3. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2007.

Diskuse: Předseda finančního výboru pan Ing. Jiran podal zprávu o projednání návrhu rozpočtu ve finančním výboru. Finanční výbor doporučuje doplnit rozpočet o navýšení částky pro ZŠ M. Alše rozpočtovým opatřením. Ing. Jiran navrhnul počítat se zvýšením financí pro školy již při přípravě rozpočtu. Ing. Hejl navrhnul zastupitelstvu vyřešit propad financí v ZŠ při projednání rozpočtu – přesunutí financí z odd. § 2212 silnice. P. Ptáček navrhuje změnu koncepce financování rozpočtu škol a využití jiných zdrojů než je rozpočet MČ, navrhuje vypracování nové koncepce uložit k vypracování radě. P. starosta konstatoval, že budova ZŠ je provozně neekonomická. Ing. Štěpánková zmínila nárůst cen energií a současně pokles žáků v základní škole, který je částečně způsoben demografickým vývojem – klesá úhrn dotací na žáky – je třeba se zaměřit na zvýšení atraktivnosti školy. Pí Víšková se dotázala na nepoměr prostředků na příspěvek školkám k počtu žáků.Ing. Štěpánková uvedla, že provozní náklady na jednoho žáka jsou v MŠ K Roztokům vyšší než v MS Gagarinova. P. Vavřík postrádá věcné zdůvodnění návrhu rozpočtu. Dále se dotázal, zda jsou v rozpočtu prostředky pro úpravu sídliště podél Kamýcké ul. P. starosta uvedl, že v rozpočtu jsou prostředky na vybudování 1 třídy v MŠ Gagarinova (dle okolností pro 15 – 25 dětí) a na pořízení projektové dokumentace na výstavbu nového pavilonu MŠ Gagarinova. Úpravy sídliště jsou ve fázi projektové přípravy, s realizací se v roce 2007 nepočítá.P. starosta navrhuje v rozpočtu ponížit v odd. § 2212 (silnice) pol. 5171 (opravy a udržování) o 600 tis. Kč a navýšit 3113 (základní školy) pol. 5331 (neinv. příspěvek ZŠ). P. Lehoučka se dotázal na odůvodnění navýšení právě o 600 tis. – p. starosta odpověděl, že je nutno na opravu komunikací část prostředků ponechat. P. Skála navrhnul zlepšení úspor na energiích v ZŠ řešit zateplením. P. Ptáček navrhuje řešit financování zateplení grantem z hl.m. Prahy apod. P. starosta navrhuje doplnit usnesení o ukládací část – nová koncepce financování ZŠ.. Mgr. Čížek, ředitel školy, pozval zastupitele na návštěvu budovy školy, aby se sami přesvědčili o stavu školy. Hlasování o usnesení: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1

4. Volba členů volební komise.

Do volební komise byli navrženi: Ing. Jiran, JUDr. Kohoutová, pí Turchichová. Hlasování o návrhu: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0. Volební komise ze svého středu zvolila předsedkyní volební komise JUDr. Kohoutovou.

5. Volba lichého člena Finančního výboru a Kontrolního výboru.

Diskuse: p. starosta navrhuje odvolání pana Ing. Ondřeje Imlaufa z kontrolního výboru a volbu pana Ing. Ondřeje Imlaufa do finančního výboru.
Hlasování o odvolání pana Imlaufa z kontrolního výboru: :
pro odvolání: 10 zastupitelů
proti odvolání: 2 zastupitelé,
Pan Ing. Ondřej Imlauf byl odvolán z kontrolního výboru.
Volba člena finančního výboru:
navrženi byli: Ing. Ondřej Imlauf
Pro jediného kandidáta pana Ing. Ondřeje Imlaufa v tajném hlasování hlasovalo 12 zastupitelů.
Pan Ing. Ondřej Imlauf byl jednomyslně zvolen členem finančního výboru.
Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

6. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva

Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

7. Volba ověřovatelů smluv dle § 43 zákona o hl.m. Praze.

Navrženi byli: Magdalena Turchichová, Ing. Eva Stolařová, JUDr. Zlata Kohoutová. Hlasování o návrhu: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 Diskuze: 0 Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

8. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s Telefonica O2 na pokládku kabelu a následující související činnosti, pozemky parc.č. 2375, 1199/1, 1225/1 a 2366, k.ú. Suchdol.

Diskuse: p. Skála se dotázal na umístění kabelů a úpravu povrchů. P. starosta odpověděl, že povrchy byly opraveny. Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

9. Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 1832/6 k.ú. Suchdol o výměře 6m2 předem určenému zájemci - Ing. Marek.

Diskuse: Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

10. Vypořádání duplicitního vlastnictví par.č. 2292/1, 2292/14 k.ú. Suchdol s paní Trnkovou.

Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

11. Usnesení rady za uplynulé období.

Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

12. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s PRE distribuce, a.s. na pokládku kabelového vedení a následující související činnosti, pozemky parc.č. 1627/6, 2296/2, 2366, 2385, 2386/1, 2388/2, 2396, 2402, 2406/1, 2406/3, 2406/5, 2386/2, 2391,2392, 2398/1, 2414, vše k.ú. Suchdol.

Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

13. Interpelace

Ing. Štěpánková informovala o konečné verzi jednacího a volebního řádu Zastupitelstva MČ Praha – Suchdol, která byla po začleněných technických úpravách předána zastupitelům.
Ing. Štěpánková vyzvala zastupitele, pokud mají zájem se seznámit s činnostmi úřadu přímo na pracovištích, aby se dohodli na termínu návštěvy tak, aby se zúčastnilo vždy více zastupitelů .
P. Čížek se dotázal na záměr výměny oken v nové budově ZŠ – p. starosta uvedl, že po měření hygienické stanice hl.m. Prahy byly naměřeny hodnoty hluku v třídách nad autobusovou zastávkou, které neodpovídají normě. S DP budou projednány možnosti řešení, jedním řešením je výměna oken za vyhovující.
Pí Víšková se zeptala na počet obyvatel MČ – p. starosta odpověděl, že dle podkladů pro rozpočet byl počet obyvatel 5734.
Pí Víšková – diskutovala problematiku umístění bankomatů v MČ – starosta odpověděl, že počet výběrů je rozhodující pro umístění bankomatu.
Pí Kohoutová navrhuje projednat s budoucími investory bytových domů umístění bankomatů v nově postavených domech.
Mgr. Čížek, ředitel ZŠ – dotázal se na termín realizace opravy tříd ve škole – p. starosta uvedl, že finanční prostředky jsou v rozpočtu schváleny, oprava je v kompetenci odboru hospodářské správy. Dále se dotázal na kanalizaci a plynofikaci Budovce a Horního Sedlce – kanalizaci investuje hl.m. Prahy, v letošním roce nebyly v rozpočtu hlavního města Prahy vyčleněny prostředky na kanalizaci. Zavedení plynu je v kompetenci Pražské plynárenské.

 

Zasedání bylo ukončeno v 20.15 hod.