Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol

12. 4. 2007

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. 3/1/2007

ze dne 12. 04.2007

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol schvaluje:

prodej pozemku parc.č. 1832/6 v k.ú. Suchdol o výměře 6 m2 Ing. Jaroslavu Markovi, bytem K Transformátoru 849, Praha 6 – Suchdol, vlastníkovi sousedního pozemku, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 7.440,- Kč za uvedený pozemek.

ukládá

a) Vypracovat v souladu s podmínkami záměru č. 2.2007 návrh smlouvy na prodej nemovitosti a předat jej k připomínkování zájemci o koupi
b) Předat návrh smlouvy ke schválení radě
c) Vyzvat výše uvedeného zájemce o koupi k podpisu radou schváleného textu smlouvy