Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/2/2006

ze dne 23.11. 2006

1. z v o l i l o

za členy volebního výboru pro volbu starosty, zástupců starosty a členů Rady Městské části Praha – Suchdol, odvolání předsedů výborů finančního a kontrolního výboru a volbu předsedů finančního a kontrolního výboru:

člen volebního výboru Ing. Pavel Jiran
člen volebního výboru Luděk Pytlíček
člen volebního výboru JUDr. Zlata Kohoutová

2. k o n s t a t u j e

že předsedkyní volebního výboru byla členy výboru zvolena JUDr. Zlata Kohoutová

 

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/3/2006

ze dne 23.11. 2006

1. z v o l i l o

za členy návrhového výboru pro přípravu návrhů usnesení:

Ing. Zdeňka Skálu
Mgr. Hanu Halovou

 

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/4/2006

ze dne 23.11. 2006

1. z v o l i l o

ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání:

Ing. Evu Stolařovou
Ing. Petra Hořejše

 

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/5/2006

ze dne 23.11. 2006

1. s c h v á l i l o

Následující změny v jednacím řádu Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol:
§ 2 ve větě první zrušují slova „místní volební komisí“
a ve větě druhé se slova starosta nebo zástupce starosty nahrazuje slovy „nejstarší člen zastupitelstva“
ostatní ustanovení zůstávají beze změny.
Volební řád Zastupitelstva MČ Praha - Suchdol byl schválen v navržené podobě.

2. u k l á d á

radě MČ provést legislativní kontrolu a předložit novelu jednacího řádu Zastupitelstva Městské části Praha - Suchdol na příští zasedání zastupitelstva

 

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/6/2006

ze dne 23.11. 2006

1. s t a n o v u j e

počet zástupců starosty Městské části Praha - Suchdol na 2

 

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/7/2006

ze dne 23.11. 2006

1. z v o l i l o

v souladu s § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění,

starostou MČ Praha - Suchdol pana Ing. Petra Hejla

 

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/8/2006

ze dne 23.11. 2006

1. z v o l i l o

v souladu s § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění,

zástupkyní starosty MČ Praha – Suchdol
paní Ing. Věru Štěpánkovou

zástupcem starosty MČ Praha - Suchdol
pana Ing. Petra Hořejše

 

Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/9/2006

ze dne 23.11. 2006

1. z v o l i l o

v souladu s § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění,

členkou Rady MČ Praha - Suchdol paní JUDr. Zlatu Kohoutovou

2. k o n s t a t u j e

nezvolení pátého člena Rady MČ Praha - Suchdol


Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/10/2006

ze dne 23.11. 2006

1. o d v o l á v á   z   f u n k c e

předsedu kontrolního výboru pana Mgr. Jiřího Matulu

členy kontrolního výboru: Ing. Janu Fafejtovou, Luďka Pytlíčka, Václava Špilara, Václava Knytla, Ing. Karla Halu, Karla Kratochvíla

předsedu finančního výboru pana Ing. Petra Hořejše

členy finančního výboru: Ing. Antonína Ptáčka st., Ing. Pavla Jirana, Miroslava Šímu, Mgr. Ivanu Lacinovou, Zdeňka Olejníka, Magdalenu Turchichovou


Usnesení Zastupitelstva MČ č.j. U/11/2006

ze dne 23.11. 2006

1. s c h v a l u j e

výši měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům MČ Praha – Suchdol ve výši schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha – Suchdol č.j. 14/10/2004 ze dne 23.9. 2004

účinnost výše měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů

- ode dne následujícího po ustavujícím zasedání zastupitelstva v případě členů zastupitelstva,

- dnem zvolení u starosty, zástupce starosty, radního, předsedy a členů výboru zastupitelstva,

- dnem jmenováním u předsedy a členů komise.

2. u k l á d á

zabezpečit plnění usnesení

Z: Rada MČ Praha – Suchdol
T: Průběžně