7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 30. ledna 2020
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:

Diskuse.
1. Přijetí dotací z rozpočtu hl. m. Prahy
2. Odměny za výkon funkcí členů zastupitelstva.
3. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2020.
4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol na roky 2021 až 2025.
5. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ – právní posouzení.
6. Úplatné nabytí pozemku parc.č. 1650/3 v k.ú. Suchdol.
7. Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2020.
8. Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha-Suchdol.
9. Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží.
10. Participativní rozpočet.
11. Projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací Budovec – příprava.
12. Projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací Starý Suchdol – příprava.
13. Projekt SMACKER.
14. Bezpečnostní situace v městské části Praha-Suchdol.
15. Zřízení služebnosti-věcného břemene na pozemku, parc.č. 2325/1 (ul. V Údolí).
16. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.
Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.