20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná v úterý 19. června 2018 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1) Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2017.
2) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol v roce 2018.
3) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2019.
4) Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR.
5) Navýšení rozpočtu – vrácení 100% podílu DPPO.
6) Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy posílení mezd ve školách.
7) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období.
8) Směrnice pro nakládání s osobními údaji dle GDPR.
9) Záměr na prodej pozemků pod bytovými domy č.p. 975, 976, 977.
10) Zřízení věcného břemene v ulici Ke Kozím hřbetům – plynovod.
11) Dohoda vlastníků souvisejících úseků kanalizace.
12) Připomínky MČ k návrhu Metropolitního plánu.
13) Jmenování čestných občanů městské části.
14) Suchdolské listy – jednání redakční rady.
15) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.
Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.