Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

10. zasedání zastupitelstva městské části

10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 24. září 2020
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu:
Program zasedání:

Diskuse.
1. Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2020.
2. Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2021.
3. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – dotace z hl.m. Prahy.
4. Lávka přes Únětický potok a navazující cyklostezka.
5. Zřízení služebnosti-věcného břemene s Pražskou plynárenskou pro katodovou ochranu na pozemku parc. č. 2195/27, 2195/28 a 2303, vše k.ú. Suchdol.
6. Zřízení služebnosti-věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s., na pozemcích, parc.č. 878/1 a 895 (oboje ul. Rýznerova), 2282/4 a 2362/1 (oboje ul. U Roztockého háje), 2329 (ul. Stržná), 2332/1 (ul. Nad Mohylou), 2333 (ul. K Roztokům) 2334/1 a 2358/1 (oboje ul. Keltů), vše k.ú. Suchdol.
7. Zřízení služebnosti ve prospěch PRE Distribuce a.s. na pozemcích parc. č. 2271/11 (ul. Trojanův Mlýn) a 2316/1 (ul. Bažantní) v k.ú. Suchdol.
8. Projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci “Adaptační strategie na změnu klimatu” – výsadba a údržba zeleně.
9. Úprava leteckého provozu na Letišti Václava Havla v noční době.
10. Covid-19 – aktuální stav.
11. Projekt SMACKER.
12. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.

Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.